نمایش 1–16 از 102 نتیجه

Askar 140APO Triplet Refractor Telescope

$2,300.00

Askar 140APO 140mm f/7 Triplet Refractor Telescope

103APO 1x Full-frame Flattener

$220.00

Askar 1x Full Frame Flattener for 103APO Telescope

103APO 0.6x Full-frame Reducer

$320.00

Askar 0.6x Full Frame Reducer / Flattener for 103APO Telescope

103APO 0.8x Full-frame Reducer

$220.00

Askar 0.8x Full Frame Reducer / Flattener for 103APO Telescope

Askar 103 APO Triplet Refractor Telescope

$1,180.00

Askar 103 APO 103mm f/6.8 Triplet Refractor Telescope

120APO 1x Full-frame Flattener

$250.00

Askar 1x Full Frame Flattener for 120APO Telescope

120APO 0.8x Full-frame Reducer

$250.00

Askar 0.8x Full Frame Reducer / Flattener for 120APO Telescope

Askar 120 APO Triplet Refractor Telescope

$1,600.00

Askar 120 APO 120mm f/7 Triplet Refractor Telescope

QHY411

دوربین خنک و مدیوم فرمت گرید تحقیقاتی QHY411

 
با توجه به گرید تحقیقاتی این محصول، ساخت و سفارشی سازی آن، برای دریافت قیمت و امکانات جانبی آن با ما در ارتباط باشید.

QHY461PH

$10,800.00

دوربین QHY 461PH Cooled Monochrome Astronomy Camera

QHY600PH Series

$0.00

دوربین QHY 600-PH Full Frame Cooled Astronomy Camera

QHY268M/C PH

$0.00

QHY 5-III 585C (Ver. 2)

$405.00

دوربین سیاره ای و هدایت خودکار QHY 5-III 585C (Ver. 2) 8.4 MP Color Astronomy Camera with USB 3.2 

QHY247C

$1,410.00

QHY 247C Cooled Color CMOS Camera

QHY5III485C

$370.00

دوربین سیاره ای و هدایتگر خودکار QHY 5-III 485C 8.4 MP Color Astronomy Camera

QHY294M Pro

$1,300.00

QHY 294M-Pro Cooled Monochrome Astronomy Camera