در حال نمایش 4 نتیجه

مقر استوایی-تعادل مرکزی iOptron CEM120

$0.00
iOptron CEM120 Center Balanced EQ Mount
این مقر همراه با لوازم جانبی قابل انتخاب عرضه میشود که با انتخاب هر یک فقط مابه التفاوت آن را پرداخت خواهید کرد

مقر استوایی-تعادل مرکزی iOptron CEM70

$3,500.00
iOptron CEM70 - Center Balanced Equatorial Mount
این مقر همراه با لوازم جانبی قابل انتخاب عرضه میشود که با انتخاب هر یک فقط مابه التفاوت آن را پرداخت خواهید کرد

مقر استوایی-تعادل مرکزی iOptron CEM40

$2,600.00
iOptron CEM40 Computerized German Equatorial Telescope Mount
این مقر همراه با لوازم جانبی قابل انتخاب عرضه میشود که با انتخاب هر یک فقط مابه التفاوت آن را پرداخت خواهید کرد

مقر استوایی-تعادل مرکزی iOptron CEM26

$1,400.00
iOptron CEM26 EQ Mount with AccuAlign and 1.5" Tripod
این مقر همراه با لوازم جانبی قابل انتخاب عرضه میشود که با انتخاب هر یک فقط مابه التفاوت آن را پرداخت خواهید کرد.