در حال نمایش 16 نتیجه

مقر استوایی-تعادل مرکزی iOptron CEM120

$0.00
iOptron CEM120 Center Balanced EQ Mount
این مقر همراه با لوازم جانبی قابل انتخاب عرضه میشود که با انتخاب هر یک فقط مابه التفاوت آن را پرداخت خواهید کرد

مقر استوایی-تعادل مرکزی iOptron CEM70

$3,500.00
iOptron CEM70 - Center Balanced Equatorial Mount
این مقر همراه با لوازم جانبی قابل انتخاب عرضه میشود که با انتخاب هر یک فقط مابه التفاوت آن را پرداخت خواهید کرد

مقر استوایی-تعادل مرکزی iOptron CEM40

$2,600.00
iOptron CEM40 Computerized German Equatorial Telescope Mount
این مقر همراه با لوازم جانبی قابل انتخاب عرضه میشود که با انتخاب هر یک فقط مابه التفاوت آن را پرداخت خواهید کرد

مقر استوایی-تعادل مرکزی iOptron CEM26

$1,400.00
iOptron CEM26 EQ Mount with AccuAlign and 1.5" Tripod
این مقر همراه با لوازم جانبی قابل انتخاب عرضه میشود که با انتخاب هر یک فقط مابه التفاوت آن را پرداخت خواهید کرد.

مقر ترکر iOptron skyhunter

$0.00
iOptron SkyHunter Portable AZ GoTo System
پکیج های زیر برای این محصول در دسترس می باشد.

مقر هارمونیک-استوایی Sharpstar MARK III

$3,500.00
Sharpstar MARK III Harmonic German Equatorial Mount

مقر ترکر iOptron SkyGuider Pro

$450.00
iOptron SkyGuider Pro Camera Mount Full Package

ترکر iOptron SkyTracker Pro

$350.00
iOptron SkyTracker Pro Camera Mount with Polar Scope

مقر هارمونیک-استوایی iOptron HEM27EC

$3,600.00
iOptron HEM27EC Hybrid Equatorial Mount with iPolar & High Precision Encoder & Carbon Fiber Tripod

مقر هارمونیک-استوایی iOptron HEM27

$2,250.00
 iOptron HEM27 Hybrid Equatorial Mount with Carbon Fiber Tripod

مقر استوایی Sky watcher Eq6-R pro

$2,000.00
Sky-Watcher EQ6-R Pro Equatorial GoTo Mount with Tripod

مقر استوایی Sky-Watcher AZ-EQ6 GT Pro

$2,500.00
Sky-Watcher AZ-EQ6 GT Pro Alt-Az / Equatorial GoTo Mount with Tripod

مقر استوایی iOptron GEM45

$2,700.00
iOptron GEM45 German Equatorial GoTo Mount with iPolar

مقر استوایی iOptron GEM28

$1,400.00
iOptron GEM28 German EQ Mount with AccuAlign and 1.5" Tripod